Hoolekogu koosseis ja protokollid

Liikmed

 • Tuuli Kruusmägi - õpilaste esindaja;
 • Saara Kattel - vilistlaste esindaja;
 • Anni Kingsepp - õppenõukogu esindaja;
 • Helin Juhe - lapsevanemate esindaja, helin.juhe@gmail.com;
 • Liis Lukas - kooli toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa
  Arenduskeskus;
 •  Liisi Mäeumbaed - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Vallavalitsus;
 • Anti Alasi - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. '

Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel
Hoolekogu:

 • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 • annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
 • annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 • annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 • annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 • annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 • annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 • annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 • annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 • täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu protokollidega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistrislink opens on new page.

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 17.01.2024.