Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

KINNITATUD
Hiiumaa Gümnaasiumi direktori 14.veebruari 2018
käskkirjaga nr. 1-2/5

HIIUMAA GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD 2018

 

I ÜLDSÄTTED

Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Hiiumaa Gümnaasiumisse.
Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

 

II STATSIONAARNE ÕPE

Hiiumaa Gümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu 9. klassi lõputunnistusele kantud hinnete ja vestluse alusel.

Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

 • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
 • positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
 • vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

Hiiumaa Gümnaasium võtab 11. või 12. klassis õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja vastuvõtukomisjoniga läbitud vestluse tulemuste alusel.

Gümnaasiumi 11. või 12. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

 • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
 • 11. klassi astumiseks läbitud 10. klass või 33 kursust vähemalt rahuldavale hindele, 12. klassi astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või 66 kursust vähemalt rahuldavale hindele.
 • positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.

Hiiumaa Gümnaasiumisse astuvatel õpilastel on õigus kursuste valiku alusel kujundada oma õppesuund iseseisvalt lähtudes enda huvidest ja/või edasiõppimise plaanidest. Valiku reeglid määratakse kindlaks kooli õppekavaga.

 

III MITTESTATSIONAARNE ÕPE

 

Hiiumaa Gümnaasium võtab õpilasi vastu mittestatsionaarsesse õppesse 9. klassi lõputunnistusele kantud hinnete või varasemate gümnaasiumi või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste ja vestluse alusel.

Vastuvõtmise eeldusteks on:

 • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
 • varasemad õpitulemused (11. ja 12. klassi astumise puhul);
 • positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.

Vastuvõtul toimub vestlus õpilase ja vastuvõtukomisjoni vahel, mille käigus selgitatakse välja õpilase õppekoormus ja klass, kuhu õpilane asub õppima.

 

IV    SISSEASTUMISVESTLUSED

Sisseastumisvestlused toimuvad eelregistreerimise alusel ajavahemikus 21. - 22. juunil ja 25. – 27. juunil 2018.

 • Eelneval kokkuleppel vastuvõtukomisjoniga ja mõjuval põhjusel võivad sisseastumisvestlused õpilasega toimuda muudel aegadel.

Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel. Käesoleva korra punktides 15.1 – 15.6 nimetatud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.eeenne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Sisseastumisvestlusel osalevad õpilane ja vähemalt kaks kooli vastuvõtukomisjoni liiget.

Sisseastumiskomisjon otsustab ja direktor kinnitab vastuvõtukomisjoni ettepaneku alusel punktis 11 nimetatud vestlustel osalenud õpilaste kooli nimekirja arvamise hiljemalt 29.juuniks 2018.

 

V  VASTUVÕTMINE

Õpingute alustamiseks Hiiumaa Gümnaasiumis esitab õpilane sisseastumisdokumendid:

 • avaldus kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil, Lisa 1(statsionaarse õppevormi avaldus või 2 (mittestatsionaarse õppevormi avaldus));
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakirja;
 • õpilasraamatu väljavõtte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
 • passi või ID-kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakirja (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
 • õpilase tervisekaardi (va mittestatsionaarse õppe õpilased);
 • kaks fotot 3x4 cm;

Kui 11. või 12. klassi astuda sooviva õpilase senised õpitulemused ei vasta käesoleva korra punktis toodud 6.2 toodud nõuetele, võib vastuvõtukomisjon otsustada õpilase vastuvõtmise kergendatud tingimustel, kui selleks on mõjuv põhjus.

Mittestatsionaarsesse õppesse astuvatele õpilastele ja punktis 11.1 nimetatud õpilastele antakse tagasisidet vestluse käigus või e-maili teel kahe nädala jooksul peale sisseastumisvestlust.

Statsionaarsesse õppesse vastuvõetud õpilaste nimekiri tähestikulises järjekorras on kooli kodulehel 29. juunist kuni 13. juulini 2018.