Õppetöö

VK Suulise vene keele kursus 12.klassile

Koolitaja: Svetlana Stšastnaja

Sihtgrupp: XII klassi õpilastele, kelle jaoks vene keel on B-võõrkeel

Eeldus: Läbitud 10. ja 11. klassi põhikursused

Lühikirjeldus:

Kursuse eesmärgiks on õpitava keele aktiivne kasutamine tüüpilistes suhtlusolukordades, igapäevases kõnes ja  spontaansetes  olukordades.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab positiivsele hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad (kirjalikud ja suulised) hindelised ülesanded