Õppetöö

M16 Matemaatika praktikum 1

Koolitaja: Anneli Salumaa, Liisa Randmaa

Sihtgrupp: 11.klass

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida lahendama laia matemaatika 1.-5. kursuse ülesandeid. Käsitletavad teemad on:  avaldised ja arvuhulgad, võrrandid ja võrrandisüsteemid, võrratused,  trigonomeetria, vektor tasandil, joone võrrand.

Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” I osa

Hinde kujunemine: Kursusehinde saamiseks peab õpilane osalema vähemalt 75 % tundidest ja sooritama kuruse lõpus kirjaliku arvestustöö