Õppetöö

KE5 Keemia praktikum II

Koolitaja: Hannes Simuste

Sihtgrupp: 12.klass

Eeldus: Läbitud peavad olema riikliku õppekava keemia kursused ja keemia praktikum I

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kelle on baasteadmised laboris töötamiseks olemas. Kursus koosneb seminaridest ja praktilistest töödest. Tööd teostatakse  paaristööna ja osad tööd ka individuaalselt.

Kursuse käigus viiakse läbi töid keemilise analüüsi vallas. Nii kvalitatiivne (ainete koostise määramine) kui ka kvantitatiivne (ainete koguse määramine).

Hinde kujunemine: Kursuse arvestuse saamiseks peavad olema läbiviidud praktilised tööd ja esitatud ja kaitstud tööde protokollid