Õppetöö

KE4 Keemia praktikum I

Koolitaja: Hannes Simuste

Sihtgrupp: 11.klass

Eeldus: Läbitud peavad olema riikliku õppekava kohustuslikud keemia kursused

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on sügavam huvi keemia vastu ja kes soovivad omandada elementaarsed oskused keemia laboris töötamiseks.

Kursus koosneb seminaridest ja praktilistest töödest. Seminarides käsitletakse praktiliste tööde läbiviimiseks vajalikke teoreetilisi aluseid.

Praktilised tööd viiakse läbi nii individuaalselt kui ka paaristööna. Kursuse käigus omandatakse teadmised ohutusnõuetest laboris. Praktiliste töödena viiakse läbi lahuste valmistamised, lihtsamate ainete saamine ja omaduste uurimine, ainete eraldamine nende segudest.

Hinde kujunemine: Kursuse arvestuse saamiseks peavad olema läbiviidud praktilised tööd ja esitatud ja kaitstud tööde protokollid