Õppetöö

IÕ3 Praktiline arengupsühholoogia

Koolitaja: Margit Kagadze

Sihtgrupp: 12.klass

Lühikirjeldus:

Kursuse läbinud õpilased saavad baasteadmised arengupsühholoogiast kui ühest psühholoogia rakendusharust. Tutvutakse arenguliste seaduspärasustega ning  keskendutakse kognitiivsetele  teooriatele.  Õpe on võimalikult elulähedane. Õppemeetoditena kasutatakse  rühmatöid, esitlusi, vaatlusi, eneseanalüüsi jms.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peavad olema tehtud kõik iseseisvad tööd, osaletud seminaridel ja esitatud läbitud teemade kokkuvõttena õpimapp.