Õppetöö

IK 13 Briti kodulugu

Koolitaja: Milvi Tikka, Ene Tisler

Sihtgrupp: 10.klass

Lühikirjeldus:

Teemavaldkonnad: LühiülevaadeSuur-Britannia ajaloost: geograafiline asend ja kliima; poliitiline süsteem (Riigikord, monarhia, poliitika ja rahvusvahelised suhted); Ühendkuningriigi osad, Iirimaa; rahvastik: põhirahvus,  mitmekultuuriline ühiskond.; London: sotsiaalne miljöö:  arhitektuur ja vaatamisväärsused, kultuurimälu. Maa ja inimesed: rahvuslik identiteet; kultuuritraditsioonid; elutingimused ja eluaseme tavad, transport, toitumistavad, rahvustoidud, pubikultuur. Majandus ja sotsiaalsüsteem : majanduselu: peamised majandusharud; teaduse- ja tehnikasaavutused;  tööpuudus; heaoluühiskond, sotsiaalsfäär, tervishoid, heategevus; sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt. arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja abirahad,  jne);

Haridus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, noorteorganisatsioonid; õppimisvõimalused teiste riikide kodanikele. Kultuur, pühad ja festivalid: looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, tarbekunst, teater ja kino; sport and spordivõistlused; pühad, festivalid ja eriüritused, turism. (Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet, Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng, Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, Teabekeskkond, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus. Lõiming õppeainetega: geograafia, ajalugu, ühiskond, majandusõpe jt.)

Hinnatakse kõiki keeleoskuse aspekte. Hindamise põhirõhk on suulistel vastustel (esitused) ja ja või praktilistel töödel ning tegevustel. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Tagasiside andmisel kasutatakse kõrvuti õpetaja hinnangutega õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid. Õpilast suunatakse kasutama saavutatut praktilistes elusituatsioonides ja teistes õppeainetes. Õppetegevusteks sobivad: projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine);  võimalusel kohtumine kas virtuaalselt või reaalselt õpitavat keelt kõneleval maal elava inimese/inimestega iseseisev lugemine;  lühireferaadid ja ettekanded, suulised ettekanded;  rühmatööd ja paaritööd.