Kursuse läbinud õpilased saavad baasteadmised arengupsühholoogiast kui ühest psühholoogia rakendusharust. Tutvutakse arenguliste seaduspärasustega ning  keskendutakse kognitiivsetele  teooriatele.  Õpe on võimalikult elulähedane. Õppemeetoditena kasutatakse  rühmatöid, esitlusi, vaatlusi, eneseanalüüsi jms.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Margit Kagadze
Target group: 
12.klass
Rating: 
Kursuse läbimiseks peavad olema tehtud kõik iseseisvad tööd, osaletud seminaridel ja esitatud läbitud teemade kokkuvõttena õpimapp.